ผลงานวิชาการ

แหล่งเผยแพร่วารสาร

 • ดวงกมล โพธิ์นาค และกองทอง บุหร่า. (2560). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนช่วยสอนบนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่องเครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 2,1 (มกราคม –มิถุนายน) : 34-44.
 • ดวงกมล โพธิ์นาค และรัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์. (2559). ผลการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรม Google Application โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 1,2 (พฤษภาคม – ธันวาคม) : 108-117.
 • นำโชค วัฒนานัย, พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์, ดวงกมล โพธิ์นาค (2559).การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เรื่อง จลนศาสตร์หุ่นยนต์. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ : 10 ฉบับที่ : 4 เลขหน้า : 52-64.
 • ดวงกมล โพธิ์นาค (2559) การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ : 5 ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 45-58.
 • ธนาวุฒิ นิลมณี, ดวงกมล โพธิ์นาค และกฤช สินธนะกุล. (2559). การจำแนกรูปแบบการเรียนรู้ตามรูปแบบ VARK ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 11, 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559).
  145-158.
 • ญาณีรัตน์ หาญประเสริฐ, ดวงกมล โพธิ์นาค และสุรพันธ์ ตันศรีวงษ์. (2559). การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนแบบการถ่ายโยงการเรียนรู้ ด้วยโมเดล E2P2P เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดทำโครงงานวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ศึกษา. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 : 146-154, กรุงเทพฯ.
 • นวพรรษ เพชรมณี และดวงกมล โพธิ์นาค. (2559). รูปแบบการเรียนเน้นการจำโดยกฏแห่งความสมบูรณ์ออนไลน์ที่ส่งเสริมการบูรณาการทางความจำ. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 : 182-190, กรุงเทพฯ.
 • ขนิษฐา ดีสุบิน, ดวงกมล โพธิ์นาค และมนต์ชัย เทียนทอง. (2559). การสังเคราะห์รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเครือข่ายที่จำแนกผู้เรียนตามความถนัดทางการเรียนตามทฤษฎี 4MAT โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีต้นไม้. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559 : 130-137, กรุงเทพฯ.
 • วิชญา รุ่นสวรรณ์ ดวงกมลโพธิ์นาค และปริวัฒน์ วิสูตรศักดิ์ (2558). รูปแบบระบบการจัดการเรียนการสอนบนเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์.วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2558). กรุงเทพฯ.
 • นำโชค วัฒนานัย, พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์, ดวงกมล โพธิ์นาค (2557). การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมาน คุณลักษณะที่สำคัญด้านวิทยาการหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา, วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม 2557, กรุงเทพฯ, หน้า 121-136.
 • พรรณธิภา เพชรบุญมี , ดวงกมล โพธิ์นาค และมนต์ชัย เทียนทอง (2556). การพยากรณ์รูปแบบการเรียนรู้ตามประสบการณ์ ของเดวดิ โคล์ป โดยใช้กฎการจำแนกเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ที่ 21 ฉบับที่ 6(ฉบับพิเศษ) 2556,กรุงเทพฯ,
  หน้า 547-557.
 • ดวงกมล โพธิ์นาค, ศจีมาจ ณ วิเชียร และมนต์ชัย เทียนทอง (2555). การศึกษาการใช้หลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานโดยบูรณาการกับระบบการจัดการความรู้สำหรับนักวิจัยมือใหม่ เรื่องการเขียนโครงร่างงานวิจัย, วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม – ธันวาคม 2555, กรุงทพฯ , หน้า 100-110.

แหล่งเผยแพร่ประชุมวิชาการ

 • ธนาวุฒิ นิลมณี, ดวงกมล โพธิ์นาค และกฤช สินธนะกุล (2557). กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้เพื่อปรับเหมาะกับผู้เรียนตามรูปแบบวีเออาร์เค โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานบนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบทุกหนทุกแห่ง, การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 5 , วันที่ 16 พฤษภาคม 2557, สงขลา.
 • กองทอง บุหร่า และดวงกมล โพธิ์นาค (2556) การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ด้วยบทเรียนช่วยสอนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส ระบบปฏิบัติการแอนดรอย รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม, ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2556, กรุงเทพฯ.
 • ดวงกมล โพธิ์นาค และธนยศ สิริโชดก (2555), “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับการจัดการความรู้บนฐานเทคโนโลยีก้อนเมฆเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์”,การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเซียน : นโยบายและกระบวนการ, วันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2555, กรุงเทพฯ, หน้า 114 – 122.
 • พระมหา บุญค้ำ ดีสุขสาม และดร.ดวงกมล โพธิ์นาค (2555). รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้สื่อธรรมะตามแนวทางทศชาติผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อเจตคติด้านคุณธรรมจริยธรรมของพุทธศาสนิกชน, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555, กรุงเทพฯ.
 •  ลือ บุญร่วม และดร.ดวงกมล โพธิ์นาค (2555). รูปแบบการจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ในการจัดทำแฟ้มสะสมงาน และให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยคอมพิวเตอร์ศึกษา, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสมาคมรัฐศาสตร์แห่งหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555, กรุงเทพฯ.
 • คเนศ เจ๊ะแล และดร.ดวงกมล โพธิ์นาค (2555). รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเน้นทักษะการรู้หนังสือของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 โครงการ
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสมาคมรัฐศาสตร์แห่งหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555, กรุงเทพฯ.
 • นพรัตน์ วินิชาคม และดวงกมล โพธิ์นาค (2555). รูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บร่วมกับสื่อสังคมเครือข่าย เรื่องการสร้างเว็บด้วยโปรแกรมจูมล่าของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี. การประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 8 “การบริหารจัดการแห่งโลกพลวัต” มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. วันที่ 12 ตุลาคม 2555. กรุงเทพฯ.
 • ภานุพงศ์ ดีแก้ว และดร.ดวงกมล โพธิ์นาค (2555) รูปแบบการเรียนการสอนแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555, กรุงเทพฯ.
 • ฝนทิพย์ เพชรจำรัส และดวงกมล โพธิ์นาค (2555), ผลการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ รายวิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) โรงเรียนจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปี 2555 (RSU Research Conference 2012), วันที่ 10 เมษายน 2555, กรุงเทพฯ.
 • ณัฐนี วัฒชัยยิ่งยง, ดวงกมล โพธิ์นาค และ วิทวัส ทิพย์สุวรรณ (2555). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบวีดีโอสาธิตร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องการใช้งานโปรแกรมตารางงานเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, การประชุมวิชาการ
  มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปี 2555 (RSU Research Conference 2012), วันที่ 10 เมษายน 2555, กรุงเทพฯ.
 • นวฤกษ์ จิตรวิบูลย์, ดวงกมล โพธิ์นาค และ วิทวัส ทิพย์สุวรรณ (2555). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานตารางคำนวณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรเน้นภาษาอังกฤษโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม,
  การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปี 2555 (RSU Research Conference 2012), วันที่ 10 เมษายน 2555, กรุงเทพฯ.
 • ภัทรพร นุชน้อย, วิทวัส ทิพย์สุวรรณ และ ดวงกมล โพธิ์นาค (2555). ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเว็บช่วยสอน กับเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมงานการออกแบบกราฟิกพื้นฐาน, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปี 2555 (RSU Research Conference 2012), วันที่ 10 เมษายน 2555, กรุงเทพฯ.
 • ปราโมทย์ ธนะสำเริง, วิทวัส ทิพย์สุวรรณ และดวงกมล โพธิ์นาค (2555). ระบบช่วยเหลือการใช้ระบบสารสนเทศด้วยวิธีแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปี 2555 (RSU Research Conference 2012), วันที่ 10 เมษายน 2555, กรุงเทพฯ.
 • มนูญ บุญญะ, วิทวัส ทิพย์สุวรรณ และ ดวงกมล โพธิ์นาค (2555). การพัฒนาระบบจัดเก็บและรายงานอุณหภูมิตู้เก็บเซรั่มแบบออนไลน์กรณีศึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปี 2555 (RSU Research Conference 2012), วันที่ 10 เมษายน 2555, กรุงเทพฯ.
 • รัชฎาพร กันเสนาะ, วิทวัส ทิพย์สุวรรณ และ ดวงกมล โพธิ์นาค (2555). การเปรียบเทียบความพึงพอใจของระบบจัดการรหัสอ้างอิงเอกสารสำหรับการสืบค้นเอกสารกรณีศึกษาฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมธุรกิจพลังงาน, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปี 2555 (RSU Research Conference 2012), วันที่ 10 เมษายน 2555, กรุงเทพฯ.
 • รุ่งนภา ภูมิบุตร, วิทวัส ทิพย์สุวรรณ และดวงกมล โพธิ์นาค (2555). การศึกษาผลการใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลสินค้า และคำนวณแสงสว่าง เพื่อสนับสนุนธุรกิจการขายโคมไฟ และอุปกรณ์เกี่ยวกับแสงสว่าง, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปี 2555 (RSU Research Conference 2012), วันที่ 10 เมษายน 2555, กรุงเทพฯ.
 • อังสนา ผ่อนสุข, วิทวัส ทิพย์สุวรรณ และดวงกมล โพธิ์นาค (2555). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบการจัดการข้อมูลส่งเล่มโครงงานและปริญญานิพนธ์นักศึกษา กรณีศึกษา: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปี 2555 (RSU Research Conference 2012),
  วันที่ 10 เมษายน 2555, กรุงเทพฯ.
 • ศศิธร ลักษณะ , วิทวัส ทิพย์สุวรรณ และดวงกมล โพธิ์นาค (2555). กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ศึกษาระดับประถมศึกษา ภายใต้โครงการไทยคิดคอม, การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13, วันที่ 17 กมภาพันธ์ 2555, ขอนแก่น, หน้า 1067-1072.
 • ชวันธร สัมฤทธิ์ , วิทวัส ทิพย์สุวรรณ และดวงกมล โพธิ์นาค (2555). การพัฒนารูปแบบการเรียนร้โดยใช้เทคโนโลยีพอดคาสต์สําหรับไอแพด เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเทคนิคการทําวิจัยพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา, การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13, วันที่ 17 กมภาพันธ์ 2555, ขอนแก่น, หน้า 1073-1079.
 • รัตนาภรณ์ ประกอบทรัพย, วิทวัส ทิพย์สุวรรณ และดวงกมล โพธิ์นาค (2555). การประยุกต์รูปแบบการนําเทคโนโลยี ICT การส่งข้อความบนโทรศัพท์มือถือผ่านระบบควบคุมการแจ้งเตือนการคืนทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยราชพฤกษ, การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13, วันที่ 17 กมภาพันธ์ 2555, ขอนแก่น, หน้า 1080-1087.
 • ดวงกมล โพธิ์นาค และวิทวัส ทิพย์สุวรรณ (2555), “การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ MIAP ร่วมกับสื่อเครือข่ายสังคมของนักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ภายใต้อาจารย์นิเทศให้คำปรึกษาเทคนิควิธีการสอน”,  การประชุมวิขาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : สาขาศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 50, วันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2555, กรุงเทพฯ.
 • ดวงกมล โพธิ์นาค (2554), “การพัฒนาระบบจัดการแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนบนเว็บในการจัดการเรียนรู้วิจัยเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา”, การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย ราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง”, วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554, จันทบุรี, หน้า 49 – 53.
 • ดวงกมล โพธิ์นาค. (2554), “การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่ชุมชนภายใต้โครงการอาสาพัฒนา ICT แก่ชุมชน”, การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 5 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียง”, วันที่ 19-20 ธันวาคม 2554, จันทบุรี, หน้า 54 – 60.
 • ดวงกมล โพธิ์นาค และวิทวัส ทิพย์สุวรรณ (2554), “การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เทคนิคการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้โครงงานเป็นหลักร่วมกับการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมในโครงการอาสาพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีการศึกษาแก่ชุมชน”, การประชุมทางวิชาการนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2554, ภูเก็ต, หน้า 208 – 223.
 • ดวงกมล โพธิ์นาค (2554), “การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานการวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา”, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2554, วันที่ 21 ตุลาคม 2554, กรุงเทพฯ,
  หน้า 767 – 778.